Biz hakda

HAN OPTIKASY BARADA

BIZ KIM

Dünýäniň 60 dürli ýurdunda ýokary hilli linzalary paýlaýan DANYANG HANN OPTICS CO., LTD, Hytaýyň Danyang şäherinde ýerleşýän ähli taraplaýyn optika öndürijisidir.Linzalarymyz göni zawodymyzdan öndürilýär we Aziýa, Eastakyn Gündogar, Russiýa, Afrika, Europeewropa, Latyn Amerikasy we Demirgazyk Amerikadaky hyzmatdaşlarymyza iberilýär.Täzelik etmek ukybymyza we ýokary hilli önümleriň giňden ýaýramagyna buýsanýarys.

DSC_3169 O.

BIZNESI

Näme edýäris

Hil, hyzmat, innowasiýa we adamlar ýaly esasy gymmatlyklarymyzdan ugur alýan “Bir bitewi işewürlik” çözgüdi hökmünde HANN OPTICS köp partiýany çekmegiň zerurlygyny aradan aýyrýar.Netijeli aragatnaşyk goldawy bilen önümiň ygtybarly berilmegine, hiline we hyzmatyna kepil geçip, Danyangdaky zawodymyzda dürli linzalary öndürýäris.

BIZNESI

HANN BAHASY

Hil

Supplyhli üpjünçilik zynjyrynda görnüp dur.Iň ýokary derejeli önümleri öndürmek bilen çäklenmän, dünýä derejesindäki hyzmaty ýerine ýetirýär.

Adamlar

Biziň baýlyklarymyz we müşderilerimizmi?Aragatnaşykda bolanlaryň hemmesine hakyky bahany getirmäge çalyşýarysHAN OPTIKASYişgärlerimiz, gyzyklanýan taraplarymyz we müşderilerimiz bilen hakyky gatnaşyklary terbiýelemek.

Innowasiýa

Täze ýagdaýlara uýgunlaşmaga we bazarda boşluk bar ýerinde mümkinçilikler döretmäge mümkinçilik berýän bazar ösüşlerinden we üýtgeşmelerinden öňde durýar.Dünýä derejesindäki önümleri we hyzmat täzeliklerini bermek üçin gözleglere, ösüşe we tehnologiýa maýa goýýarys.

Hyzmat

Amatlylygy, netijeliligi we jogapkärçiligi kepillendirýär.Üpjünçilik zynjyrynyň hemme degen nokatlarynda duýulýar.Häzirki hyzmatyň hil standartlaryny ýokarlandyrmak üçin synergiýamyzdan peýdalanmak üçin elmydama täzelik edýäris.

BIZIO GLOBAL PREZENSI .IZI

BIZ NOWDIP BOLANOK

HANN OPTICS-iň Aziýa, Eastakyn Gündogar, Russiýa, Afrika, Europeewropa, Latyn Amerikasy we Demirgazyk Amerika sebitleriniň 60 ýurdunda hyzmatdaşlary we müşderileri bar.

134978196