Gann artykmaçlygy

Toparyňyz hyzmatdaş hökmünde biziň bilen has ulalýar

Hyzmatdaşlaryň peýdalary

HANN saýlanyňyzda, diňe hil linzalardan has köp zat alarsyňyz.Gymmat bahaly söwda hyzmatdaşy hökmünde, markaňyzy gurmakda üýtgeşiklik döredip biljek köp derejeli goldawa eýe bolarsyňyz.Toparymyzyň tehniki hyzmatlardan alýan çeşmeleri, iň soňky gözlegler, önüm okuwlary we marketing çeşmeleri, iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin, tutuş toparymyzy siziň bir bölegiňize öwürýär.

lensbanner-w1200h800 @ 2x
Müşderi hyzmaty

HANN-yň bagyşlanan we taýýarlanan müşderi hyzmaty hünärmenleriniň topary, ähli soraglaryňyza çalt jogap bermek tejribesine eýedir.

Tehniki goldaw

Tehniki hyzmat toparymyz önümler bilen baglanyşykly haýsydyr bir tehniki mesele ýüze çyksa, siziň we müşderiňiz üçin çözgütler hödürlär.

Satyş topary

Global satuw işgärlerimiz, gündelik iş zerurlyklaryňyz üçin şahsy hasabyňyzyň wekili.Bu hasap dolandyryjysy siziň aragatnaşyk nokadyňyz bolup hyzmat edýär - zerur çeşmelere girmek we goldaw üçin ýeke-täk çeşme.Satuw toparymyz önümleri we her bazaryň talaplary barada giňişleýin bilimli.

Gözleg we ösüş (R&D)

Gözleg we barlag toparymyz “Näme bolsa?” Diýip sorap, yzygiderli ýokarlanýar.Müşderiňiziň hemişe ösýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin bazara iň täze tehnologiýa bilen täze önümleri hödürleýäris.

Önümçilik desgalary
Marketing materiallary bilen marka goldawy

HANN hil belgisi bilen öz markaňyzy guruň.Söwda hyzmatdaşlarymyza mahabatyňyzy we satyn alyş nokatlaryňyzy goldamak üçin marketing materiallarynyň giň kitaphanasyny hödürleýäris.

HANN Söwda mahabaty

Mahabat programmamyz, söwda we sarp edijiler üçin niýetlenen köp sanly neşirleri, söwda sergilerini we ýol görkezişlerini öz içine alýar.

HANN, hyzmatdaşlara we müşderilere obýektiw tehnologiýasy we önümiň ösüşi barada ilkinji maglumatlary bermek üçin senagat magazinesurnallaryna maýa goýmak bilen dünýäniň köp sanly optiki görkezişlerine gatnaşýar.Dünýäniň iň ynamdar optiki markasynyň biri hökmünde HANN, bilim mazmuny bilen dünýäniň dürli künjeklerine dogry görüş idegini işjeň ösdürýär.

pexels-fauxels-3184611