Önümler

 • Stockarym tamamlanan linzalaryň ýeke-täk görnüşi bolan ynamdar hyzmatdaşyňyz

  Stockarym tamamlanan linzalaryň ýeke-täk görnüşi bolan ynamdar hyzmatdaşyňyz

  I HIGH GYSGAÇA SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  OPTIKAL LABORATORI FORA ÜÇIN

  Finishedarym taýýar linzalar äýnek we beýleki optiki enjamlary öndürmekde möhüm elementdir.Biz bilen hyzmatdaşlykda, jikme-jikliklere üns berlen we berk hil ülňülerine eýerýän linzalary alýandygyňyzy bilip, rahatlyk gazanyp bilersiňiz.Ösen önümçilik usullarymyz we ökde hünärmenlerimiz bilen optikler, äýnek öndürijiler we optiki barlaghanalar üçin ynamdar hyzmatdaş bolandygymyza buýsanýarys.Müşderileriňiz üçin iň oňat wizual tejribäni üpjün edip, özboluşly talaplaryňyza laýyk gelýän ygtybarly we çydamly ýarym taýýar linzalar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

 • Stockarym gutaran linzalaryň ygtybarly üpjünçisi

  Stockarym gutaran linzalaryň ygtybarly üpjünçisi

  I HIGH GYSGAÇA SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  Dürli dizaýnlarda gök çyranyň ýapylmagy üçin

  Elektron ekranlardan çykýan gök yşyk gözümize we saglygymyza zyýan berip biler.Bu meseläni çözmek üçin ýarym taýýar önümleri ýapýan gök çyra çözgüt hödürleýär.

 • Stockarym taýýar linzalaryň geçişiniň ygtybarly öndürijisi

  Stockarym taýýar linzalaryň geçişiniň ygtybarly öndürijisi

  FOTOHROMIK SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  GYSGAÇA GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞI üpjün ediň

  Geçiş linzalary diýlip hem atlandyrylýan fotohrom linzalar, ultramelewşe (UV) ýagtylygyň barlygynda awtomatiki garalýar we UV çyrasy bolmadyk ýagdaýynda ýeňilleşýär.

  Synag hasabatyny häzir almak üçin hoş geldiňiz!

 • Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

  Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

  BIFOKAL & MULTI-FOKAL ÖSÜŞ LENZLERI

  Söwda RX-da iň çalt çözgüt

  Bifokal we progressiw ýarym gutarylan linzalar adaty Rx prosesi arkaly ýasalyp bilner.Adaty Rx prosesi, ölçemegi we şahsyýetiň görüş zerurlyklaryna esaslanýan linzalary bellemegi öz içine alýar.

 • Bir Stocka PC ýarym taýýar linzalaryň ygtybarly üpjün edijisi

  Bir Stocka PC ýarym taýýar linzalaryň ygtybarly üpjün edijisi

  HIGHokary hilli kompýuter SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  Ygtybarly üpjün edijiňiz, hemişe

  Optiki işiňiz üçin ygtybarly we iň ýokary derejeli PC ýarym linzalara mätäçmi?HANN Optics-den başga zat gözlemäň - äýnek obýektiw materiallaryny ygtybarly we öňdebaryjy üpjün ediji.

  Kompýuter ýarym gutaran linzalarymyzyň giň görnüşi, äýnek hünärmenleriniň we sarp edijileriň dürli zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.

  HANN Optics-de, hödürleýän her obýektiwimizde hil we takyklygy ileri tutýarys.Kompýuterimiziň ýarym gutaran linzalary, ajaýyp täsir garşylygy, ýeňil häsiýetleri we ajaýyp optiki aýdyňlygy bilen tanalýan premium polikarbonat materialy bilen ýasalýar.Bu linzalar bölekleýin gaýtadan işlemek tapgyryny başdan geçirýär we aýratyn reseptlere esaslanyp hasam özleşdirmäge we tamamlamaga mümkinçilik berýär.

 • Lomeke-täk görüş optiki aksiýa linzalary

  Lomeke-täk görüş optiki aksiýa linzalary

  GÖRNÜŞ, I HIGH GOWY IŞLER

  HER GÜERÇ, TERJIME EDIP BOLMAK ÜÇIN

  “Vision Vision” (SV) linzalar obýektiwiň ähli ýüzünde hemişelik diopter güýjüne eýe.Bu linzalar miýopiýany, gipermetropiýany ýa-da astigmatizmi düzetmek üçin ulanylýar.

  HANN dürli derejeli görüş tejribesi bolan geýýänler üçin SV linzalarynyň doly görnüşini (taýýar we ýarym taýýar) öndürýär we üpjün edýär.

  HANN dürli materiallary we indeksleri öz içine alýar: 1.49, 1.56, Polikarbonat, 1.60, 1.67, 1.74, Fotokrom (Mass, Spin) esasy we premium AR örtükleri bilen müşderilerimize elýeterli bahalarda linzalar bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär. .

 • Professional aksiýa oftalmiki linzalary gök kesik

  Professional aksiýa oftalmiki linzalary gök kesik

  Gorag we gorag

  GÖZLERDE GÖZLERI HIZI HOWPSUZ EDiň

  Häzirki zaman sanly zamanynda, elektron enjamlar tarapyndan çykýan gök ýagtylygyň zyýanly täsirleri has aýdyň boldy.Bu artýan aladanyň çözgüdi hökmünde HANN OPTICS, dürli isleglere we zerurlyklara laýyk dürli dizaýn wariantlary bilen ýokary hilli gök yşyk bloklaýjy linzalary hödürleýär.Linzalar UV420 aýratynlygy bilen ösen tehnologiýany ulanmak bilen çylşyrymly ýasalýar.Bu tehnologiýa diňe bir gök çyrany süzmek bilen çäklenmän, zyýanly ultramelewşe (UV) şöhlelerinden goşmaça gorag üpjün edýär.UV420 bilen ulanyjylar gözlerini gök yşykdan we UV şöhlelerinden gorap bilerler, elektron enjamlara uzak wagtlap täsir etmek we daşky gurşawda UV şöhlelenmesi sebäpli gözüň zeperlenmegini azaldyp bilerler.

 • Professional aksiýa oftalmiki linzalar fotohrom

  Professional aksiýa oftalmiki linzalar fotohrom

  RAPID HEREKET FOTOKROMIK LENZLERI

  IEST GOWY GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI BER. .N

  HANN, günüň goraglylygyny üpjün edýän we içerde rahat görünmegi üpjün etmek üçin çalt öçýän linzalary üpjün edýär.Linzalar açyk howada awtomatiki garalmak üçin döredilýär we gözüňiz hemişe iň gowy görüş we göz goragyndan lezzet alar ýaly günüň tebigy ýagtylygyna yzygiderli sazlanýar.

  HANN fotohrom linzalary üçin iki dürli tehnologiýany üpjün edýär.

 • Bir oftalmiki linzalar Bifokal we progressiwler

  Bir oftalmiki linzalar Bifokal we progressiwler

  Bifokal we köp fokusly progressiw LENSES

  KLASSIK GÖZ ÇÖZGÜNI HEMMESI

  Bifokal linzalar, adatça uzaklyk we ýakyn görmek üçin iki dürli diapazonda aýdyň görýän ýokary derejeli presbiýoplar üçin nusgawy äýnek çözgüdi.Şeýle hem obýektiwiň aşaky böleginde iki dürli dioptrik güýji görkezýän segment bar.HANN, bifokal linzalar üçin dürli dizaýnlary hödürleýär,

  -FLAT TOP

  -ROUND TOP

  -BLENDED

  Mundan başga-da, aýratyn presbiýopiýa zerurlyklaryna we isleglerine görä düzülen ýokary wizual öndürijiligi üpjün etmek üçin progressiw linzalaryň we dizaýnlaryň giň spektri.PALs, “Pregressive goşmaça linzalar” hökmünde yzygiderli, gysga ýa-da goşmaça gysga dizaýn bolup biler.

 • Professional aksiýa oftalmiki linzalary poli karbonat

  Professional aksiýa oftalmiki linzalary poli karbonat

  Täsir garşylygy bolan çydamly, ýeňil linzalar

  Polikarbonat linzalary güýçli we täsire çydamly material bolan polikarbonatdan ýasalan äýnek linzalarynyň bir görnüşidir.Bu linzalar adaty plastik linzalar bilen deňeşdirilende has ýeňil we inçe bolýar, geýmek üçin has amatly we özüne çekiji bolýar.Howpsuzlyk äýnegi ýa-da gorag äýnegi üçin ajaýyp saýlawy döredýän ýokary täsir garşylygy.Döwülmeginiň öňüni almak we gözüňizi potensial howplardan goramak arkaly goşmaça howpsuzlyk derejesini hödürleýär.

  HANN PC linzalary berk çydamlylygy üpjün edýär we çyzylmalara ýokary çydamly bolup, olary esasanam sport ýa-da beýleki işjeň çäreler bilen meşgullanýan adamlar üçin äýnek üçin meşhur saýlaýar.Mundan başga-da, bu linzalarda gözüňizi zyýanly ultramelewşe (UV) şöhlelerinden goramak üçin içerki UV goragy bar.

 • Professional aksiýa oftalmiki linzalary güneşli polýarlaşdy

  Professional aksiýa oftalmiki linzalary güneşli polýarlaşdy

  Reňkli reňkli we polýarlaşdyrylan linzalar

  FASHONY TOYZ ÜÇIN GEREK

  HANN, moda zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp, UV we ýagty yşykdan goraýar.Şeýle hem, ähli wizual düzediş talaplaryňyza laýyk gelýän giň resept görnüşinde bar.

  “SUNLENS” täze reňkli boýag prosesi bilen işlenip düzüldi, şonuň bilen boýaglarymyz obýektiw monomerde, şeýle hem “Hard-Coat” lak bilen garylýar.Monomer we gaty palto lakdaky garyndynyň paýy belli bir wagtyň dowamynda gözleg we barlaghanamyzda ýörite synagdan geçirildi we tassyklandy.Şeýle ýörite düzülen amal, “SunLens ™” -e obýektiwiň iki ýüzünde deň we yzygiderli reňk gazanmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, has berklige mümkinçilik berýär we reňkiň ýaramazlaşma tizligini peseldýär.

  Polýarizirlenen linzalar aşa açyk howada ýörite işlenip düzülendir we günüň aşagyndaky iň takyk ýokary kontrastly we dinamiki görüşi üpjün etmek üçin iň täze Polarized linza dizaýn tehnologiýalaryny öz içine alýar.

 • Hytaýda garaşsyz laboratoriýa erkin linzalary

  Hytaýda garaşsyz laboratoriýa erkin linzalary

  HANN optikasy: Düzülip bilinýän Freeform linzalary bilen görüş mümkinçiligini açmak

  Dünýäni görşüňizi özgertmäge bagyşlanan garaşsyz laboratoriýa HANN Optics-e hoş geldiňiz.Freeform linzalaryň öňdebaryjy üpjünçisi hökmünde deňsiz-taýsyz görüş aýdyňlygyny we rahatlygyny üpjün etmek üçin tehnologiýany, tejribäni we özleşdirmegi birleşdirýän giňişleýin üpjünçilik çözgüdini hödürleýäris.

  HANN Optics-de, her bir adamyň özboluşly görüş zerurlyklaryna düşünýäris.Şonuň üçin talaplaryňyza laýyk gelýän özbaşdak düzülip bilinýän erkin linzalary ýasamak sungatyny kämilleşdirdik.Döwrebap laboratoriýamyz, hakykatdanam şahsylaşdyrylan görüş tejribesini üpjün edýän linzalary döretmek üçin ösen optiki dizaýnlary we önümçilik usullaryny ulanýar.