Finarym gutaran linzalar

 • Stockarym tamamlanan linzalaryň ýeke-täk görnüşi bolan ynamdar hyzmatdaşyňyz

  Stockarym tamamlanan linzalaryň ýeke-täk görnüşi bolan ynamdar hyzmatdaşyňyz

  I HIGH GYSGAÇA SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  OPTIKAL LABORATORI FORA ÜÇIN

  Finishedarym taýýar linzalar äýnek we beýleki optiki enjamlary öndürmekde möhüm elementdir.Biz bilen hyzmatdaşlykda, jikme-jikliklere üns berlen we berk hil ülňülerine eýerýän linzalary alýandygyňyzy bilip, rahatlyk gazanyp bilersiňiz.Ösen önümçilik usullarymyz we ökde hünärmenlerimiz bilen optikler, äýnek öndürijiler we optiki barlaghanalar üçin ynamdar hyzmatdaş bolandygymyza buýsanýarys.Müşderileriňiz üçin iň oňat wizual tejribäni üpjün edip, özboluşly talaplaryňyza laýyk gelýän ygtybarly we çydamly ýarym taýýar linzalar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.

 • Stockarym gutaran linzalaryň ygtybarly üpjünçisi

  Stockarym gutaran linzalaryň ygtybarly üpjünçisi

  I HIGH GYSGAÇA SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  Dürli dizaýnlarda gök çyranyň ýapylmagy üçin

  Elektron ekranlardan çykýan gök yşyk gözümize we saglygymyza zyýan berip biler.Bu meseläni çözmek üçin ýarym taýýar önümleri ýapýan gök çyra çözgüt hödürleýär.

 • Stockarym taýýar linzalaryň geçişiniň ygtybarly öndürijisi

  Stockarym taýýar linzalaryň geçişiniň ygtybarly öndürijisi

  FOTOHROMIK SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  GYSGAÇA GÖRNÜŞLI GÖRNÜŞI üpjün ediň

  Geçiş linzalary diýlip hem atlandyrylýan fotohrom linzalar, ultramelewşe (UV) ýagtylygyň barlygynda awtomatiki garalýar we UV çyrasy bolmadyk ýagdaýynda ýeňilleşýär.

  Synag hasabatyny häzir almak üçin hoş geldiňiz!

 • Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

  Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

  BIFOKAL & MULTI-FOKAL ÖSÜŞ LENZLERI

  Söwda RX-da iň çalt çözgüt

  Bifokal we progressiw ýarym gutarylan linzalar adaty Rx prosesi arkaly ýasalyp bilner.Adaty Rx prosesi, ölçemegi we şahsyýetiň görüş zerurlyklaryna esaslanýan linzalary bellemegi öz içine alýar.

 • Bir Stocka PC ýarym taýýar linzalaryň ygtybarly üpjün edijisi

  Bir Stocka PC ýarym taýýar linzalaryň ygtybarly üpjün edijisi

  HIGHokary hilli kompýuter SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

  Ygtybarly üpjün edijiňiz, hemişe

  Optiki işiňiz üçin ygtybarly we iň ýokary derejeli PC ýarym linzalara mätäçmi?HANN Optics-den başga zat gözlemäň - äýnek obýektiw materiallaryny ygtybarly we öňdebaryjy üpjün ediji.

  Kompýuter ýarym gutaran linzalarymyzyň giň görnüşi, äýnek hünärmenleriniň we sarp edijileriň dürli zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredildi.

  HANN Optics-de, hödürleýän her obýektiwimizde hil we takyklygy ileri tutýarys.Kompýuterimiziň ýarym gutaran linzalary, ajaýyp täsir garşylygy, ýeňil häsiýetleri we ajaýyp optiki aýdyňlygy bilen tanalýan premium polikarbonat materialy bilen ýasalýar.Bu linzalar bölekleýin gaýtadan işlemek tapgyryny başdan geçirýär we aýratyn reseptlere esaslanyp hasam özleşdirmäge we tamamlamaga mümkinçilik berýär.