Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

Gysga düşündiriş:

BIFOKAL & MULTI-FOKAL ÖSÜŞ LENZLERI

Söwda RX-da iň çalt çözgüt

Bifokal we progressiw ýarym gutarylan linzalar adaty Rx prosesi arkaly ýasalyp bilner.Adaty Rx prosesi, ölçemegi we şahsyýetiň görüş zerurlyklaryna esaslanýan linzalary bellemegi öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SF önümçiligi

Bifokal linzalar üçin tekiz ýokarky bifokallar ýa-da tegelek segmentli bifokallar ýaly dürli görnüşler bar.Optometrist ýa-da oftalmolog hassanyň görüş talaplaryna esaslanyp bifokal segmentiň görnüşini we güýjüni kesgitlär.Soňra bifokal segment ýarym gutarylan linza goşulýar we obýektiw hassanyň çarçuwasyna we reseptine laýyklaşdyrylýar.

Şonuň ýaly-da, uzakdan görüşe ýuwaş-ýuwaşdan we üznüksiz geçmegi üpjün edýän progressiw linzalar üçin optometrist ýa-da oftalmolog hassanyň zerurlyklaryna esaslanyp, progressiw obýektiwiň aýratyn güýjüni we dizaýnyny bellär.Soňra ýarym gutaran progressiw linzalar, çarçuwany we näsagyň reseptini göz öňünde tutup, üwemek we ýuwmak arkaly özleşdirilýär.

Adaty Rx prosesi, hassanyň aýratyn görüş talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün edip, bifokal we progressiw ýarym gutarylan linzalary döretmek üçin ulanylyp bilner.

HANN OPTICS, bifokal we progressiw dizaýnlaryň ýarym gutaran linzalary üçin potensial üpjün ediji.

Aralyk

Semiarym

Bifokal

Ösüş

Tekiz ýokarky

Tegelek ýokarky

Garyşyk

1.49

1.56

1.56 Gök kesmek

1.56 Fotokrom

Polikarbonat

1.6

-

Tehniki aýratynlyklar

“Pls” doly görnüşli “Semi-Finished” linzalary üçin tehnologiýa spesifikasiýalarynyň faýlyny göçürip aldy.

SF gaplamak

Gaplamak

Semiarym gutaran linzalar üçin standart gaplamamyz

Ifarym tamamlanan linzalar Bifocal & Progressive

Ifarym gutarnykly linzalar bifokal we progressiwler, presbiýopiýa we beýleki görüş zerurlyklary bolan adamlar üçin köp taraply çözgütleri hödürleýän äýnek pudagynda möhüm komponentlerdir.Bu linzalar geýýänlere ýakyn we uzak aralyk görüş talaplaryna laýyk gelýän görüş düzedişlerini üpjün etmek üçin içgin taýýarlanýar.

Bifokal linzalarda aýratyn bölekler bar, ýokarky bölegi uzak aralyk görmek üçin, aşaky bölegi bolsa ýakyn görmek üçin niýetlenendir.Bu bifokal dizaýn, geýýänlere dürli fokus aralyklarynyň arasynda aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ýakyn we uzak obýektler üçin görüş düzedişini talap edýän şahsyýetler üçin iň amatly saýlaw bolýar.

Beýleki tarapdan, progressiw linzalar bifokal linzalarda bar bolan çyzyklary ýok edip, ýakyn we uzak aralyk görüşleriniň arasynda has ýuwaş geçiş hödürleýär.Bu bökdençsiz ösüş geýýänlere tebigy we amatly wizual tejribe berýär, köp jübüt äýnegiň arasynda geçmegiň zerurlygy bolmazdan ähli aralyklarda aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.

Ifarym gutaran linzalar bifokal we progressiwler, optiki işgärlere her geýeniň özboluşly görüş zerurlyklaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen äýnekleri döretmäge mümkinçilik berýän, takyk we takyk obýektiw gutarnykly amallary ýeňilleşdirmek üçin döredildi.Köpugurly dizaýny we ygtybarly optiki öndürijiligi bilen bu linzalar görüşiň hemmetaraplaýyn düzedilmegini gözleýän adamlar üçin amaly we täsirli çözgüt bolup hyzmat edýär.

Gözlük hünärmenleri, dürli gündelik talaplar üçin açyk we amatly görüş mümkinçiligini üpjün edip, dürli görüş talaplaryny çözmek ukyby üçin bifokal we progressiw linzalara baha berýärler.Okamak, sürmek ýa-da başga meseleler üçin bolsun, bu linzalar köp ugurly görüş zerurlygy bolan adamlar üçin ygtybarly we uýgunlaşdyrylan çözgüt hödürleýär.

Öňdebaryjy dizaýny we köptaraply işleýşi bilen ýarym gutaran linzalar bifokal we progressiwler dünýädäki adamlara takyk we amatly görüş düzediş çözgütlerini bermekde möhüm rol oýnaýar.Bu linzalar, äýnek önümçiliginde hil we täzeliklere ygrarlylygy görkezýär, geýýänlere özboluşly görüş zerurlyklaryna laýyk gelýän ygtybarly we ýokary öndürijilikli äýnek görnüşlerini hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň