Bir oftalmiki linzalar Bifokal we progressiwler

Gysga düşündiriş:

Bifokal we köp fokusly progressiw LENSES

KLASSIK GÖZ ÇÖZGÜNI HEMMESI

Bifokal linzalar, adatça uzaklyk we ýakyn görmek üçin iki dürli diapazonda aýdyň görýän ýokary derejeli presbiýoplar üçin nusgawy äýnek çözgüdi.Şeýle hem obýektiwiň aşaky böleginde iki dürli dioptrik güýji görkezýän segment bar.HANN, bifokal linzalar üçin dürli dizaýnlary hödürleýär,

-FLAT TOP

-ROUND TOP

-BLENDED

Mundan başga-da, aýratyn presbiýopiýa zerurlyklaryna we isleglerine görä düzülen ýokary wizual öndürijiligi üpjün etmek üçin progressiw linzalaryň we dizaýnlaryň giň spektri.PALs, “Pregressive goşmaça linzalar” hökmünde yzygiderli, gysga ýa-da goşmaça gysga dizaýn bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aralyk

Tamamlandy we ýarym gutardy

Bifokal

Ösüş

Tekiz ýokarky

Tegelek ýokarky

Garyşyk

1.49

1.56

Polikarbonat

1.49 -arym gutardy

1.56 -arym gutardy

Polikarbonat

-Arym gutardy

-

Tehniki aýratynlyklar

“Pls” doly aralykdaky “Finished” linzalary üçin tehnologiýa nusgalarynyň faýlyny göçürip aldy.

Gaplamak

Taýýar linzalar üçin standart gaplamamyz

Gaplamak

Bir Stocka oftalmiki linzalar bifokal we progressiwler, presbiýopiýa we beýleki görüş zerurlygy bolan adamlar üçin köp taraply çözgütleri hödürleýän göz önümçiligi pudagynda möhüm elementlerdir.Bu linzalar geýýänlere ýakyn we uzak aralyk görüş talaplaryna laýyk gelýän görüş düzedişlerini üpjün etmek üçin içgin taýýarlanýar.

Bifokal linzalarda aýratyn bölekler bar, ýokarky bölegi uzak aralyk görmek üçin, aşaky bölegi bolsa ýakyn görmek üçin niýetlenendir.Bu bifokal dizaýn, geýýänlere dürli fokus aralyklarynyň arasynda aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa ýakyn we uzak obýektler üçin görüş düzedişini talap edýän şahsyýetler üçin iň amatly saýlaw bolýar.

Beýleki tarapdan, progressiw linzalar bifokal linzalarda bar bolan çyzyklary ýok edip, ýakyn we uzak aralyk görüşleriniň arasynda has ýuwaş geçiş hödürleýär.Bu bökdençsiz ösüş geýýänlere tebigy we amatly wizual tejribe berýär, köp jübüt äýnegiň arasynda geçmegiň zerurlygy bolmazdan ähli aralyklarda aýdyň görmäge mümkinçilik berýär.

Bir Stocka oftalmiki linzalar bifokal we öňe gidişler, optiki we her bir geýijiniň özboluşly görüş zerurlyklaryna laýyk gelýän ýöriteleşdirilen äýnek döretmäge mümkinçilik berýän, obýektiw linzanyň gutarnykly amallaryny ýeňilleşdirmek üçin döredildi.Köpugurly dizaýny we ygtybarly optiki öndürijiligi bilen bu linzalar görüşiň hemmetaraplaýyn düzedilmegini gözleýän adamlar üçin amaly we täsirli çözgüt bolup hyzmat edýär.

Gözlük hünärmenleri, dürli gündelik talaplar üçin açyk we amatly görüş mümkinçiligini üpjün edip, dürli görüş talaplaryny çözmek ukyby üçin bifokal we progressiw linzalara baha berýärler.Okamak, sürmek ýa-da başga meseleler üçin bolsun, bu linzalar köp ugurly görüş zerurlygy bolan adamlar üçin ygtybarly we uýgunlaşdyrylan çözgüt hödürleýär.

Öňdebaryjy dizaýny we köpugurly işleýşi bilen, oftalmiki linzalar bifokal we progressiwler dünýädäki adamlara takyk we amatly görüş düzediş çözgütlerini bermekde möhüm rol oýnaýar.Bu linzalar, äýnek önümçiliginde hil we täzeliklere ygrarlylygy görkezýär, geýýänlere özboluşly görüş zerurlyklaryna laýyk gelýän ygtybarly we ýokary öndürijilikli äýnek görnüşlerini hödürleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň