Lomeke-täk görüş optiki aksiýa linzalary

Gysga düşündiriş:

GÖRNÜŞ, I HIGH GOWY IŞLER

HER GÜERÇ, TERJIME EDIP BOLMAK ÜÇIN

“Vision Vision” (SV) linzalar obýektiwiň ähli ýüzünde hemişelik diopter güýjüne eýe.Bu linzalar miýopiýany, gipermetropiýany ýa-da astigmatizmi düzetmek üçin ulanylýar.

HANN dürli derejeli görüş tejribesi bolan geýýänler üçin SV linzalarynyň doly görnüşini (taýýar we ýarym taýýar) öndürýär we üpjün edýär.

HANN dürli materiallary we indeksleri öz içine alýar: 1.49, 1.56, Polikarbonat, 1.60, 1.67, 1.74, Fotokrom (Mass, Spin) esasy we premium AR örtükleri bilen müşderilerimize elýeterli bahalarda linzalar bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýär. .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aralyk

Linza indeks diagrammasy

Linza indeksiniň diagrammasy (1)

1.49

1.56

SYOLASAT

Karbonat

1.60

1.67

1.74

SPH

SPH & ASP

SPH

SPH & ASP

ASP

ASP

Veke görnüş

Kuwwat aralygy

Silindr

Giň silindr

Örtük

Elýeterli

1.49

-8.00 ~ + 8.00

2.00 çenli

4.00 çenli

UC, HC, HCT, HMC, SHMC

1.56

-10.00 ~ + 8.00

2.00 çenli

4.00 çenli

HC, HCT, HMC, SHMC

Polikarbonat

-8.00 ~ + 6.00

2.00 çenli

4.00 çenli

HC, HMC, SHMC

1.60

-10.00 ~ + 6.00

2.00 çenli

4.00 çenli

HC, HMC, SHMC

1.67

-15.00 ~ + 6.00

2.00 çenli

4.00 çenli

HMC, SHMC

1.74

-15.00 ~ + 6.00

2.00 çenli

4.00 çenli

HMC, SHMC

Örtük

- gaty örtük

- Köp AR örtük

- Super gidrofobik örtük

Linza indeksiniň diagrammasy (2)

Anti-reflektor (Multi-AR örtük)

linzalar

- Oýlanmalary aýyryň, geçirişini artdyryň!
 
- Arwah şekilini ýok edip, islenmeýän parlaklygy peseldýär.
 
- Linzalary birneme görünmeýän edýär.

Super gidrofobik örtük

- Contactokarky aragatnaşyk burçy, ýagy we suwy ýok ediň, linzalary tegmile çydamly ediň.

-Super arassalanýar.

Tehniki aýratynlyklar

“Pls” doly aralykdaky “Finished” linzalary üçin tehnologiýa nusgalarynyň faýlyny göçürip aldy.

Gaplamak

Taýýar linzalar üçin standart gaplamamyz

Gaplamak

Lomeke-täk görüş optiki aksiýa linzalary

Lomaý ýeke görüş optiki aksiýa linzalary, göz önümçiligi pudagynyň möhüm düzüm bölegi bolup, optiki we äýnek öndürijilerine köp sanly reseptli äýnek zerurlyklary üçin ýokary hilli linzalar bilen üpjün edýär.Bu linzalar ajaýyp optiki aýdyňlygy we takyklygy üpjün edip, berk senagat standartlaryna laýyk gelmek üçin ýasalýar.

Optiki aksiýa linzalary, miýopiýa, giperopiýa we astigmatizmli adamlara nahar bermek üçin dürli görüş düzediş talaplaryny çözmek üçin köpugurly çözgüt hödürleýär.Takyk optiki aýratynlyklary bilen bu linzalar geýýänlere umumy görüş tejribesini ýokarlandyryp, aýdyň we takyk görüş berýär.

Singleeke-täk görüş optiki aksiýa linzalarynyň lomaý lomaý önümleriniň esasy artykmaçlyklaryndan biri, inçe we ýeňil linzalar üçin ýokary indeksli materiallary, şeýle hem güýçlendirilen berkligi üçin täsirlere çydamly polikarbonaty öz içine alýan köp sanly materialda bolmagydyr.Bu dürlilik, äýnek hünärmenlerine müşderileriniň aýratyn zerurlyklaryna we isleglerine esaslanyp iň amatly obýektiw materialy saýlamaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, bu aksiýa linzalary optiki işgärlere aňsatlyk bilen ýeke-täk görüş gözlüklerini döretmäge mümkinçilik berýän, tygşytly we tygşytly linzalary gutarmak prosesini ýeňilleşdirmek üçin döredildi.Gündelik ulanmak ýa-da ýöriteleşdirilen işler üçin bolsun, lomaý ýeke görüş optiki aksiýa linzalary her geýeniň özboluşly zerurlyklaryna laýyk gelýän reseptli äýnekleri ýasamak üçin ygtybarly esas döredýär.

Ajaýyp hili we köp taraplylygy bilen lomaý ýeke görüş optiki aksiýa linzalary dünýädäki adamlara takyk we amatly görüş düzediş çözgütlerini bermekde möhüm rol oýnaýar.Göz önümleri hünärmenleri, müşderilerine ygtybarly we ýokary öndürijilikli äýnek bilen üpjün etmek üçin bu linzalara bil baglaýarlar, olary optiki pudagyň aýrylmaz bölegine öwürýärler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň