Stockarym tamamlanan linzalaryň ýeke-täk görnüşi bolan ynamdar hyzmatdaşyňyz

Gysga düşündiriş:

I HIGH GYSGAÇA SEMI-TERJIME EDILEN LENZLER

OPTIKAL LABORATORI FORA ÜÇIN

Finishedarym taýýar linzalar äýnek we beýleki optiki enjamlary öndürmekde möhüm elementdir.Biz bilen hyzmatdaşlykda, jikme-jikliklere üns berlen we berk hil ülňülerine eýerýän linzalary alýandygyňyzy bilip, rahatlyk gazanyp bilersiňiz.Ösen önümçilik usullarymyz we ökde hünärmenlerimiz bilen optikler, äýnek öndürijiler we optiki barlaghanalar üçin ynamdar hyzmatdaş bolandygymyza buýsanýarys.Müşderileriňiz üçin iň oňat wizual tejribäni üpjün edip, özboluşly talaplaryňyza laýyk gelýän ygtybarly we çydamly ýarym taýýar linzalar bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

A-1 Görüş SF linzalary

Iň ýokary hil:HANN, iň oňat materiallardan peýdalanyp, başlangyç şekillendirilen ýokary hilli ýarym taýýar linzalary üpjün etmek bilen buýsanýar.Linzalarymyz takyklyk bilen ýasalan we berk görüş we optimal görüş ýitiligini üpjün edýän berk hil gözegçilik standartlaryna eýerýär.

Tehniki goldaw:HANN önümçilik prosesinde size kömek etmek üçin giňişleýin tehniki goldaw hödürleýär.Tejribeli toparymyz näsazlyklary düzetmekde kömek edip biler, obýektiwleri sazlamak boýunça görkezmeler berer we ýokary hilli äýnekleriň rahat öndürilmegini üpjün etmek üçin hünärmenlere maslahat berer.

Önüm aralygy:HANN-yň giň ýarym linzalar dürli reseptleri we obýektiw görnüşlerini özüne çekýär.Singleeke görüş, bifokal ýa-da köp fokusly bolsun, bizde size mümkinçilikler bar.

Sözümiziň ahyrynda, RX laboratoriýasy özleşdirmek opsiýalaryndan, ýokary hilli, tygşytly, ygtybarly hyzmatdaşlyk, tehniki goldaw we ýarym taýýar linzalarymyz bilen hödürleýän giň önümlerimizden peýdalanyp biler.Bizi üpjün ediji hökmünde saýlamak, önümçilik prosesleriňizi ösdürer we müşderileriňize ajaýyp äýnek çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berer diýip ynanýarys.

Aralyk

-Arym gutardy

Gök kesmek

SV

Bifokal

Tekiz ýokarky

Bifokal

Tegelek ýokarky

Bifokal

Garyşyk ýokarky

Ösüş

1.49

1.56

1.56 Surat

1.57 Salam

-

-

Polikarbonat

1.60

-

-

1.67

-

-

-

1.74

-

-

-

-

Tehniki aýratynlyklar

“Pls” doly görnüşli “Semi-Finished” linzalary üçin tehnologiýa spesifikasiýalarynyň faýlyny göçürip aldy.

SF gaplamak

Gaplamak

Semiarym gutaran linzalar üçin standart gaplamamyz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň